DOKRA Projekty i Usługi Budowlane Dominik Kranc

O firmie

 DOKRA Razem zbudujemy Twoje marzenia!  Dominik Kranc
 1. Adaptacje projektów
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie badań geotechnicznych
 • Wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu
 • Zmiany w projekcie typowym
 • Sprawdzenie zgodności projektu z wymogami MPZP
 
 1. Kierownik Budowy
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z ustawą – Prawo budowlane
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym
 • Koordynacja firm wykonawczych
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Nadzór nad wykonaniem prac zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przez służby państwowe
 
 1. Kierownik Projektu
Wszystkie obowiązki Kierownika Budowy oraz:
 • Wyszukanie i dobór ekip wykonawczych
 • Przygotowanie umów pomiędzy Inwestorem a wykonawcą
 • Dobór i zamawianie materiałów budowlanych
 • Koordynacja prac na budowie
 • Pilnowanie założonego harmonogramu robót
 • Pilnowanie założonego budżetu budowy
 • Kompleksowa obsługa wszelkich formalności urzędowych
 
 1. Inspektor Nadzoru
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z ustawą – Prawo budowlane
 • Świadczenie nadzoru nad całym procesem inwestycyjnym
 • Reprezentowanie Inwestora w czasie trwania inwestycji
 • Kontrola zgodności budowy z założeniami dokumentacji technicznej, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną
 • Sprawdzenie i odbiór prac budowlanych ulegających zakryciu lub o charakterze zanikającym
 • Kontrola materiałów i wyrobów wbudowywanych na obiekcie inwestycyjnym
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac wpisami do dziennika budowy
 • Rozliczenie budowy na podstawie harmonogramu przerobowo-finansowego
 
 1. Inwentaryzacje
 • Wykonanie pomiarów istniejącego obiektu
 • Wykonanie dokumentacji technicznej
 • Inwentaryzacje dla celów remontowych
 • Inwentaryzacje dla celów projektowych
 • Inwentaryzacje dla celów podatkowych
 
 1. Kosztorysy budowlane
 • Przedmiary robót
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy powykonawcze
 
 1. Okresowe przeglądy obiektów
Przeglądy wymagane ustawą – Prawo budowlane
 • Przeglądy roczne
 • Przeglądy pięcioletnie